سوالات عمومی زبان ۹۲

سوالات اختصاصی انگلیسی ۹۲

سوالات اختصاصی فرانسوی و آلمانی ۹۲

کلید دفترچه A عمومی و اختصاصی زبان ۹۲

پاسخ تشریحی کانون فرهنگی آموزش :

دین و زندگی

زبان اختصاصی (مرجان شیخی و مسعود پیربداقی)

عربی

زبان انگلیسی عمومی

ادبیات