کامل ترین بودجه بندی کنکور تجربی ۹۷

بودجه بندی کنکور تجربی ۹۷ به شما کمک می کند تا از بخش های مهم یک درس که هر سال در کنکور بیشترین و پرتکرارترین سوالات را به خود اختصاص می دهد، اطلاع یابید.

همچنین آگاهی از بودجه بندی کنکور، باعث میشود بخش های مورد نظر طراحان سوال را، بدانید.

از طرفی با دانستن بودجه بندی،میتوانید زمان خود را مدیریت کرده و اگر محدودیت زمان دارید، بیشتر روی این موضوعات پرتکرار مسلط شوید.

سوالات متداولی که دانش آموزان تجربی در پی یافتن پاسخ آن هستند برای مثال این است که: کدام قسمت های زیست شناسی اهمیت دارد تا وقت بیشتری برای آن بگذاریم؟ در جواب باید گفت به دلیل ترکیبی شدن شدید مطالب، ریسک خطرناکی است که از کتای زیست، حتی یک صفحه را کنار بگذاریم.

اما میشود مباحث با اهمیت تری را که هرساله در کنکور بیشترین تعداد سوال را به خود اختصاص میدهد و مورد توجه طراحان سوال کنکور است، بررسی کرد و به این مطالب در هنگام مطالعه بیشتر توجه کرد.

این بودجه بندی طبق بررسی بودجه بندی ۸ سال اخیر بوده و به دلیل تکرار هر ساله این مباحث و اهمیت آنها، می توان جهت مسیر بودجه بندی کنکور۹۸ را تعیین کرد.

بودجه بندی رشته تجربی کنکور 90 تا 97
بودجه بندی رشته تجربی

 

اکنون با کلیک بر لینک زیر به کامل ترین جدول بودجه بندی رشته تجربی توجه کنید.

بودجه بندی سوالات ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۶

 

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ مبحث/سال
۴ ۵ ۵ ۶ ۴ ۳ ۶ مشتق و کاربرد آن
۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ هندسه ۱
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ حد و پیوستگی
۱ ۱ مجانب
۳ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ تابع
۱ ۱ ۱ ۱ معادله و نامعادله
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ آمار
۳ ۳ ۲ ۲ ۴ ۳ ۲ احتمال
۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ مقاطع مخروطی
۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲ ۱ مثلثات
۱ ۱ معادله مثلثاتی
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ لگاریتم و تابع نمایی
۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ تصاعد و دنباله
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ انتگرال
۱ ۲ دستگاه معادلات و معادله خط
۱ ۱ ۱ معادله درجه ۲
۱ ۱ ۱ ۱ ماتریس ۱
۱ ۱ آنالیز ترکیبی
۱ رشد و زوال

 

۱ ۱ تابع جزء صحیح

 

بودجه بندی سوالات ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۷

تابع سوم مثلثات سوم حل معادله درجه دوم احتمال سوم آمار ماتریس مثلثات سال دوم تابع سال دوم مختصات خطی مبحث
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ تعداد سوالات
کاربرد مشتق شیب خط و هندسه مختصاتی معادله لگاریتمی و تابع رشد حل معادله مثلثاتی دنباله (پیش دانشگاهی) رسم نمودار و مسئله ترکیبی با تابع احتمالات شرطی مشتق پیوستگی حد
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱
هندسه حل انتگرال معین حل انتگرال با استفاده از سطح زیر نمودار هذلولی حل معادله با توجه به نمودار
۴ ۱ ۱ ۱ ۱

بودجه بندی سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۶

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ مبحث/سال
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ نور هندسی
۱ انرژی-فیزیک ۱
۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۶ ۶ نوسان، موج، صوت
۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ مدارهای الکتریکی
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ حرکت شناسی
۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۱ گرما و قانون گازها
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ فشار و ویژگی های ماده
۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ دینامیک
۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ خازن و الکتریسیته ساکن
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ مغناطیس و القا
۱ ۱ بردار
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ کار و انرژی
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ فیزیک اتمی و جدید
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ موجهای الکترو مغناطیسی

 

بودجه بندی سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور ۹۷

میدان حاصل از بار الکتریکی نیروهای الکتریکی وارد بر یک بار فشار گرما چگالی کار و انرژی عدسی همگرا آینه محدب نور و بازتاب آینه تخت مبحث
۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تعداد سوالات
صوت موج نوسان دینامیک حرکت شناسی سقوط آزاد نیروی محرکه خود القایی میدان مغناطیسی جریان و مقاومت خازن
۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
حفظیات فصل ۸ پیش دانشگاهی اتم هیدروژن و مسائل بور آزمایش فوتو الکتریک آزمایش یانگ
۱ ۱ ۱ ۱

 

بودجه بندی سوالات زیست رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۷

۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ مبحث/سال
۱ ۱ مولکول زیستی
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سفری به درون سلول
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سفری به دنیای جانداران
۳ ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ گوارش
۱ ۱ ۲ ۲ تبادل گاز ها
۴ ۳ ۵ ۳ ۵ ۲ ۳ گردش مواد
۱ ۱ ۲ تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد
۲ ۲ ۱ ۳ ۲ ۱ حرکت
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ایمنی
۱ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ دستگاه عصبی
۲ ۳ ۲ ۱ ۱ ۲ حواس
۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ هورمون و دستگاه درون ریز
ماده ژنتیک
۱ ۳ ۱ ۱ کروموزومها و میتوز
۱ ۱ میوز و تولید مثل جنسی
۴ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ژنتیک و خاستگاه آن
۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ تولید مثل گیاهان
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳ رشد و نمو در گیاهان
۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ تولیدمثل و رشد و نمو جانوران
۱ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ پروتئین سازی
۱ ۱ ۱ تکنولوژی زیستی
۱ ۱ ۲ ۱ پیدایش و گسترش زندگی
۱ ۱ ۲ ۱ تغییر و تحول گونه ها
۴ ۵ ۲ ۴ ۴ ۲ ۱ ژنتیک جمعیت
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ رفتار شناسی
۳ ۳ ۲ ۶ ۳ ۴ ۲ شارش انرژی در جانداران
۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۴ ۳ ویروس ها و باکتری ها
۴ ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ آغازیان
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ قارچ ها
ترکیبی

بودجه بندی سوالات شیمی رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۷

۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ ۹۰ مبحث/ سال
۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ساختار اتم
۲ ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ خواص تناوبی عنصر ها
۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ترکیب های یونی
۴ ۳ ۳ ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ پیوند کووالانسی
۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ترکیبات آلی
۶ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ استوکیومتری
۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۳ ۳ ترمودینامیک شیمیایی
۲ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ ۲ ۵ محلول ها
۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ سنتیک شیمیایی
۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳ تعادل شیمیایی
۴ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ اسید و باز
۴ ۲ ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ الکتروشیمی

برای اطلاع از اخبار کنکور ، مطالب آموزشی کنکور و جزوات اساتید برتر کنکور، عضو کانال کلاسند شوید.

اینم حتما بخون‌ :  بودجه بندی ریاضی کنکور ۹۱-۹۷

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره