بودجه بندی رشته تجربی کنکور 90 تا 97
بودجه بندی رشته تجربی

کامل ترین بودجه بندی کنکور تجربی ۹۷

بودجه بندی کنکور تجربی ۹۷ به شما کمک می کند تا از بخش های مهم یک درس که هر سال در کنکور بیشترین و پرتکرارترین سوالات را به خود اختصاص می دهد، اطلاع یابید.

همچنین آگاهی از بودجه بندی کنکور، باعث میشود بخش های مورد نظر طراحان سوال را، بدانید.

از طرفی با دانستن بودجه بندی،میتوانید زمان خود را مدیریت کرده و اگر محدودیت زمان دارید، بیشتر روی این موضوعات پرتکرار مسلط شوید.

سوالات متداولی که دانش آموزان تجربی در پی یافتن پاسخ آن هستند برای مثال این است که: کدام قسمت های زیست شناسی اهمیت دارد تا وقت بیشتری برای آن بگذاریم؟ در جواب باید گفت به دلیل ترکیبی شدن شدید مطالب، ریسک خطرناکی است که از کتای زیست، حتی یک صفحه را کنار بگذاریم.

اما میشود مباحث با اهمیت تری را که هرساله در کنکور بیشترین تعداد سوال را به خود اختصاص میدهد و مورد توجه طراحان سوال کنکور است، بررسی کرد و به این مطالب در هنگام مطالعه بیشتر توجه کرد.

این بودجه بندی طبق بررسی بودجه بندی ۸ سال اخیر بوده و به دلیل تکرار هر ساله این مباحث و اهمیت آنها، می توان جهت مسیر بودجه بندی کنکور۹۸ را تعیین کرد.

بودجه بندی رشته تجربی کنکور 90 تا 97
بودجه بندی رشته تجربی

 

اکنون با کلیک بر لینک زیر به کامل ترین جدول بودجه بندی رشته تجربی توجه کنید.

بودجه بندی سوالات ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۶

 

۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰مبحث/سال
۴۵۵۶۴۳۶مشتق و کاربرد آن
۴۴۴۴۴۴۴هندسه ۱
۲۲۲۲۲۳۲حد و پیوستگی
۱۱مجانب
۳۳۳۱۳۳۳تابع
۱۱۱۱معادله و نامعادله
۲۲۲۲۲۲۳آمار
۳۳۲۲۴۳۲احتمال
۲۲۲۳۲۲۲مقاطع مخروطی
۳۱۲۳۲۲۱مثلثات
۱۱معادله مثلثاتی
۲۱۱۱۱لگاریتم و تابع نمایی
۱۲۲۱۱۱۱تصاعد و دنباله
۲۲۲۲۲۲۲انتگرال
۱۲دستگاه معادلات و معادله خط
۱۱۱معادله درجه ۲
۱۱۱۱ماتریس ۱
۱۱آنالیز ترکیبی
۱رشد و زوال

 

۱۱تابع جزء صحیح

 

بودجه بندی سوالات ریاضی رشته تجربی کنکور ۹۷

تابع سوممثلثات سومحل معادله درجه دوماحتمال سومآمارماتریسمثلثات سال دومتابع سال دوممختصات خطیمبحث
۱۱۱۱۲۱۱۱۱تعداد سوالات
کاربرد مشتقشیب خط و هندسه مختصاتیمعادله لگاریتمی و تابع رشدحل معادله مثلثاتیدنباله (پیش دانشگاهی)رسم نمودار و مسئله ترکیبی با تابعاحتمالات شرطیمشتقپیوستگیحد
۱۲۱۱۱۱۱۲۱۱
هندسهحل انتگرال معینحل انتگرال با استفاده از سطح زیر نمودارهذلولیحل معادله با توجه به نمودار
۴۱۱۱۱

بودجه بندی سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۶

۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰مبحث/سال
۳۳۳۳۳۳۳نور هندسی
۱انرژی-فیزیک ۱
۵۶۵۵۵۶۶نوسان، موج، صوت
۳۳۲۳۳۳۳مدارهای الکتریکی
۳۳۳۳۳۲۳حرکت شناسی
۳۳۲۳۳۲۱گرما و قانون گازها
۱۱۱۱۱۱۲فشار و ویژگی های ماده
۲۲۳۳۲۲۲دینامیک
۳۲۲۲۱۲۲خازن و الکتریسیته ساکن
۲۲۲۲۲۳۲مغناطیس و القا
۱۱بردار
۱۱۱۱۱کار و انرژی
۳۳۳۳۳۴۳فیزیک اتمی و جدید
۱۱۱۱۱۲۱موجهای الکترو مغناطیسی

 

بودجه بندی سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور ۹۷

میدان حاصل از بار الکتریکینیروهای الکتریکی وارد بر یک بارفشارگرماچگالیکار و انرژیعدسی همگراآینه محدبنور و بازتاب آینه تختمبحث
۲۱۱۲۱۱۱۱۱تعداد سوالات
صوتموجنوساندینامیکحرکت شناسیسقوط آزادنیروی محرکه خود القاییمیدان مغناطیسیجریان و مقاومتخازن
۲۱۲۳۲۱۱۱۲۱
حفظیات فصل ۸ پیش دانشگاهیاتم هیدروژن و مسائل بورآزمایش فوتو الکتریکآزمایش یانگ
۱۱۱۱

 

بودجه بندی سوالات زیست رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۷

۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱مبحث/سال
۱۱مولکول زیستی
۱۱۱۱۱سفری به درون سلول
۱۱۱۱۱سفری به دنیای جانداران
۳۱۲۲۳۳۲گوارش
۱۱۲۲تبادل گاز ها
۴۳۵۳۵۲۳گردش مواد
۱۱۲تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد
۲۲۱۳۲۱حرکت
۱۱۱۱۱۱ایمنی
۱۲۱۲۳۲۱دستگاه عصبی
۲۳۲۱۱۲حواس
۱۲۲۱۱۱۲هورمون و دستگاه درون ریز
ماده ژنتیک
۱۳۱۱کروموزومها و میتوز
۱۱میوز و تولید مثل جنسی
۴۳۳۳۳۴۴ژنتیک و خاستگاه آن
۲۱۲۲۲۱۲تولید مثل گیاهان
۱۱۱۱۳۱۳رشد و نمو در گیاهان
۳۲۲۳۳۲۲تولیدمثل و رشد و نمو جانوران
۱۲۲۳۲۲۲پروتئین سازی
۱۱۱تکنولوژی زیستی
۱۱۲۱پیدایش و گسترش زندگی
۱۱۲۱تغییر و تحول گونه ها
۴۵۲۴۴۲۱ژنتیک جمعیت
۲۱۱۱۱پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی
۲۱۱۱۱۲۲رفتار شناسی
۳۳۲۶۳۴۲شارش انرژی در جانداران
۳۲۱۲۱۴۳ویروس ها و باکتری ها
۴۳۴۳۲۳۳آغازیان
۱۱۱۱۲۱۱قارچ ها
ترکیبی

بودجه بندی سوالات شیمی رشته تجربی کنکور ۹۰ تا ۹۷

۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰مبحث/ سال
۲۲۱۲۲۲۲۲ساختار اتم
۲۲۴۲۲۲۲۳خواص تناوبی عنصر ها
۱۲۱۲۲۲۲۲ترکیب های یونی
۴۳۳۴۳۳۳۲پیوند کووالانسی
۲۳۲۲۲۱۲ترکیبات آلی
۶۵۴۴۴۴۴۴استوکیومتری
۴۴۴۳۴۴۳۳ترمودینامیک شیمیایی
۲۴۴۵۴۴۲۵محلول ها
۲۲۲۳۳۳۳۲سنتیک شیمیایی
۴۳۳۳۲۳۲۳تعادل شیمیایی
۴۴۳۲۳۳۴۴اسید و باز
۴۲۳۳۴۳۴۳الکتروشیمی

برای اطلاع از اخبار کنکور ، مطالب آموزشی کنکور و جزوات اساتید برتر کنکور، عضو کانال کلاسند شوید.

اینم حتما بخون‌ :  بودجه بندی ریاضی کنکور ۹۱-۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره کنکور و تحصیلی